Lokalny Portal Informacyjny

redakcja@naszeslubice.pl +48 502 530 997

Polityka rowerowa na spotkaniu Lubuskiej Rady Samorządowej

Wtorek 13 września 2022 brak komentarzy

W poniedziałek, 12 września, Lubuska Rada Samorządowa omawiała dokumenty programowe dotyczące lubuskiej polityki rowerowej oraz informację na temat udzielenia dotacji na działania sprzyjające rozwojowi infrastruktury i mobilności rowerowej.

Lubuska Rada Samorządowa to organ opiniodawczo-doradczy zarządu województwa. Jest oddolną inicjatywą Zrzeszenia Gmin Woj. Lubuskiego, która ma stanowić platformę dialogu samorządowego. Prezesem Rady jest szef Zrzeszenia Gmin Woj. Lubuskiego Marek Cebula.  

W obradach uczestniczyli radni województwa: Zbigniew Kołodziej, Beata Kulczycka, Kazimierz Łatwiński oraz dyrektorzy UMWL: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Sylwia Pędzińska, Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Sławomir Kotylak, Departamentu Rozwoju i Innowacji Jarosław Flakowski i Magdalena Balak-Hrynkiewicz (zastępca dyrektora) oraz dyrektor biura Zrzeszenia Gmin Agnieszka Opalińska.

Marszałek Elżbieta Anna Polak omówiła zagadnienia dotyczącej bieżącej pracy zarządu. Zaznaczyła, że Sejmik Województwa Lubuskiego przyjął na ostatniej sesji uchwałę w sprawie przystąpienie do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa. -  Od 15 lutego ub.r. bardzo dużo się zmieniło, wciąż jesteśmy z pandemią, jest wojna na Ukrainie, wysoka inflacja. To wszystko powoduje, że musimy weryfikować nasze plany finansowe. Do każdej inwestycji trzeba dokładać środki finansowe. Jesteśmy w zupełnie nowej rzeczywistości, stąd decyzja zarządu o skierowaniu na sesję sejmiku projektu tej uchwały. Traktujemy to bardzo poważnie, my strategię realizujemy w każdym priorytecie, to się przekłada na dokumenty branżowe np. na Regionalny Program Operacyjny – mówiła lubuska marszałek.

Marszałek Elżbieta Anna Polak zaprosiła wójtów, burmistrzów i prezydentów na najbliższe wydarzenia organizowane przez urząd. W piątek 16 września w RCAK odbędzie się Komisja Klimatu, a w kolejnym tygodniu tj. 24 września w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbędzie się debata nt. Zielonego Ładu w zakresie działania samorządu. Spotkanie - dedykowane samorządom - odbędzie się z udziałem przedstawiciela ministerstwa i gości specjalnych. W tym samym dniu, po debacie, na winnicy samorządowej w Zaborze odbędą się dożynki winobraniowe.

Marszałek zaprosiła także na Kongres Gospodarczy, który odbędzie się w dniach 12-14 października oraz na Kongres Kobiet 1 października. Elżbieta Anna Polak dodała, że rozmawiała z minister w sprawie możliwości wydłużenia terminu rozliczanie tej perspektywy z uwagi na pandemię. - Wspólnie z województwem zachodniopomorskim przygotowaliśmy stanowisko, które zostanie skierowane na najbliższe posiedzenie Związku Województw RP. Chcielibyśmy wydłużyć rozliczenie projektów do końca 2024 roku – mówiła marszałek.     

Członek zarządu województwa Marcin Jabłoński mówił, że nie wiadomo, jaki będzie ostateczny kształt programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego, ponieważ po podpisaniu kontraktu programowego przystąpimy do oficjalnych negocjacji z Komisją Europejską. - To ma bezpośredni związek ze sprawami na styku Polski jako członka Unii Europejskiej i tego wszystkiego, co się wokół Polski dzieje. Nie wiemy, co dalej z KPO, do którego to programu dwa lata temu złożyliśmy, wśród projektów proponowanych przez samorząd województwa, jeden duży kompleksowy projekt dotyczący całego systemu ścieżek rowerowych, wskazując na różnego rodzaju argumenty, uwarunkowania lokalne. Nie wiemy, jak to się dalej potoczy. Nasze przygotowania zawieszone są w próżni, a dzisiaj powinniśmy mówić o wynikach pierwszych konkursów – dodał Marcin Jabłoński.

Polityka Rowerowa Województwa Lubuskiego 2030

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Sławomir Kotylak mówił, że w Polityce Rowerowej Województwa Lubuskiego 2030 określono cel główny - wzrost mobilności rowerowej w województwie lubuskim. Jego realizacja będzie odbywała się dzięki poszczególnym celom strategicznym: infrastruktura, bezpieczeństwo, zarządzanie rozwojem i promocja.

W kierunkach działań ujęto m.in. budowę ścieżek rowerowych służących codziennym podróżom, stworzenie i oznakowanie kluczowych turystycznych tras rowerowych, budowę infrastruktury towarzyszącej, upowszechnienie i promocja rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo.

Dokument to przewodniki dla interesariuszy i dla samorządu województwa, który prowadząc działania koordynujące i wspierające, będzie realizował przedsięwzięcia prowadzone wspólnie z samorządami powiatowymi i gminnymi. Interesariuszami są z kolei samorządy gminne i powiatowe, zarządcy dróg, kolei, terenów leśnych, wodnych, obszarów chronionych, Lubuska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i turyści, przedsiębiorcy z różnych branż, eksperci w dziedzinie infrastruktury rowerowej.

Celem dokumentu było m.in. stworzenie spójnego wachlarza przedsięwzięć kreujących i wspomagających rozwój mobilności rowerowej w regionie, określenie roli mobilności rowerowej i jej znaczenia dla rozwoju regionu w zakresie transportu, kompleksowe i spójne działania wszystkich podmiotów zainteresowanych wzrostem mobilności rowerowej. To także stworzenie spójnej, bezpiecznej i ujednoliconej infrastruktury dla ruchu rowerowego w regionie.

Ważna była spójność PRWL 2030 z dokumentami europejskimi, krajowymi i regionalnymi. Dokonano diagnozy regionu. Przedstawiono dotychczasowe przedsięwzięcia samorządu województwa lubuskiego i innych jednostek samorządowych w zakresie mobilności rowerowej. Dokonano analizy SWOT mobilności rowerowej. - Mapy papierowe przechodzą do lamusa, papier przestaje mieć znaczenie dla polityki rowerowej. Stworzono aplikację, która pozwala wyznaczyć trasę i będzie to duże ułatwienie. Obecnie trwają ostanie prace nad wdrożeniem aplikacji – zaznaczył S. Kotylak.

Stan sieci dróg rowerowych

Zinwentaryzowano prawie 65 000 km dróg w obrębie województwa lubuskiego. Na podstawie inwentaryzacji ścieżek rowerowych wytypowano łącznie 35 zamierzeń inwestycyjnych koniecznych do pojęcia działań z uwagi na bezpieczeństwo i komfort rowerzystów, tj.: 138 km 91,7 mln zł

Inwentaryzacja infrastruktury rowerowej przeprowadzona w ramach projektu ODRA VELO pokazała, że według stanu na kwiecień 2021 roku istnieje 947,12 km dróg dla rowerów oraz 3374,31 km szlaków i tras

rowerowych.

Najwięcej dróg rowerowych znajduje się: w powiecie nowosolskim (141,89 km); powiecie żarskim (120,55 km); powiecie zielonogórskim (102,66 km).

Najmniej dróg rowerowych znajduje się: w powiecie wschowskim (10,02 km); powiecie żagańskim (23,07 km); powiecie międzyrzeckim (25,50 km).

Strategiczne odcinki powstały na dawnych liniach kolejowych, m.in. projekt „Kolej na rower” oraz ścieżka rowerowa „Zielona Strzała”. Infrastruktura rowerowa jest budowana także wzdłuż dróg wojewódzkich. Według stanu na koniec 2020 r. w województwie lubuskim istniało prawie 85 km takich dróg dla rowerów.

Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego

Został przeprowadzony konkurs na wsparcie w 2022 r. jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy ścieżek rowerowych i infrastruktury rowerowej na terenie Województwa Lubuskiego. Kwota  wynosiła 3,8 mln zł. Kwota dotacji obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę lub przebudowę ścieżek/szlaków rowerowych na terenie województwa lubuskiego, w tym m.in. przygotowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, analiz, ekspertyz, map, szkiców projektowych. Decyzją Sejmiku Województwa dotacja w ramach konkursu została przyznana wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego w województwie lubuskim, które złożyły wnioski konkursowe. tj. 27 jednostek samorządu terytorialnego.

Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Sylwia Pędzińska omówiła temat dotyczący infrastruktury rowerowej w projekcie programu Funduszy Europejskich dla Lubuskiego. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 określa szereg wyzwań w poszczególnych obszarach: społecznym, gospodarczym, przestrzennym czy zarządzania rozwojem. Wyzwania te powiązano z odpowiadającą im interwencją możliwą do podjęcia w ramach celów polityki UE na poziomie programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.

Wytyczne inwestycyjne dla Polski w zakresie finansowania Polityki Spójności na lata 2021-2027 

Sprawozdanie krajowe – Polska 2019 

  • Słabo rozwinięty transport publiczny i długi czas dojazdów do miejsc na obszarach miejskich powodują dalsze uzależnienie mieszkańców od transportu indywidualnego, co prowadzi do zatorów komunikacyjnych i dużej liczby wypadków.
  • Komisja Europejska kładzie duży nacisk na „zielone” rozwiązania w każdym aspekcie realizacji Polityki Spójności na lata 2021-2027, w tym także dalsze ograniczenia wpływu transportu na środowisko, z dążeniem do redukcji emisji gazów cieplarnianych włącznie.
  • KE zwraca również uwagę na kwestie związane z dążeniem do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego w miastach oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza względem niechronionych uczestników ruchu.

Stan przygotowania programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

  • 15.03.2022 r. – zarząd województwa przyjął trzeci projekt programu FEWL 21-27 – dokument został przekazany Komisji Europejskiej;
  • 07.06.2022 r. – zakończono procedurę środowiskową dla projektu programu;
  • Zakończono opracowanie analizy spełniania zasady „nie czyń poważnej szkody” [ang. „Do No Significant Harm” (DNSH)];
  • Komisja Europejska w dialogu nieformalnym przygotowała i przekazała pakiet uwag do projektu programu – prowadzone są techniczne uzgodnienia w tym zakresie.

Podczas spotkania rozmawiano także o  infrastrukturze kolejowej w kontekście jej finasowania w nowej perspektywie. Na koniec posiedzenia przyjęto regulamin konkursu dla samorządów w zakresie ubiegania się o środki z Lubuskiego Funduszu Samorządowego.

inf.pras./foto: lubuskie.pl


A co Ty o tym myślisz?

* Twój adres nie będzie nigdzie wyświetlany

anuluj odpowiadanie
Sobota 13 lipca 2024 18:39:43
  • imieniny obchodzą:

    Małgorzata, Ernest, Henryk

Ostatnie komentarze
facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij